Ochrona środowiska

Pozwolenia wodnoprawne

Oferujemy sporządzenie wniosku wraz z operatem wodnoprawnym oraz kompleksową obsługę przy dopełnieniu formalności w celu otrzymania prawomocnej decyzji wodnoprawnej m.in. na:

  • szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
  • usługi wodne – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych; odprowadzanie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracji miast;
  • wykonywanie urządzeń wodnych.

Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

Raport oddziaływania na środowisko jest składową Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), którą przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU).

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) ma na celu zbadanie jaki wpływ będzie mieć planowana inwestycja na wszystkie komponenty środowiska.

Wykonanie raportu OOŚ jest obligatoryjne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeżeli organ administracyjny nałoży taki obowiązek na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). Na podstawie KIP, w przypadku braku konieczności przeprowadzenia OOŚ wydawana jest DoUŚ.

W ramach naszych usług oferujemy opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania DoUŚ. Oferujemy sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Raporty do KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) został powołanyna podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 poz.1271).

Sporządzenie raportu i wprowadzenie go w wersji elektronicznej do Krajowej bazy mają obowiązek podmioty korzystające ze środowiska.

Docelowo sprawozdawczość KOBiZE ma zastąpić sprawozdawczość (wypełnianie formularzy oraz naliczanie opłat) w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

Nasza oferta obejmuje:

  • Przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie;
  • Rejestrację konta w Krajowej Bazie;
  • Sporządzenie raportu (raport składa się do końca lutego każdego roku).

Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja zieleni lub inaczej inwentaryzacja dendrologiczna, to procedura niezbędna do  profesjonalnego określenia usytuowania w terenie drzew i krzewów. Oznaczenia co do rodzaju drzew i krzewów wraz z podstawowymi parametrami takimi jak obwody pnia, wysokość i zasięg korony, powierzchnię zadrzewienia. Pomiary wykonujemy technikami geodezyjnymi co gwarantuje wysoka dokładność w przeciwieństwie do szacowanych wartości. Przygotowana przez nas dokumentacja ma zastosowanie: w postępowaniu administracyjnym o uzyskanie pozwolenia na wycinkę; w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości; w projektach zagospodarowania terenu; w projektach lokalizacji inwestycji; na potrzeby decyzji środowiskowych.

Dokumentacja zawiera fotografie dokumentacyjne, a w terenie pozostawiamy oznakowane drzewa i krzewy.

Naszym klientom pomagamy w realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Konsultujemy, doradzamy oraz monitorujemy bieżącą działalność przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.