Geodezja

Geodezja – informacje

Firma świadczy kompleksowe usługi geodezyjne. Przyjmując zlecone zadanie do wykonania, bierzemy na siebie wszystkie czynności. Działając na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy właściciela lub inwestora przed organami administracji samorządowej, państwowej oraz przed pozostałymi instytucjami w celu wyręczenia właściciela w nierzadko trudnych czynnościach mających doprowadzić do zamierzonego celu.

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych stanowi podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne wymagane na potrzeby projektu budowlanego.

Wytyczenia obiektów budowlanych

Wytyczenia obiektów budowlanych są poprzedzane geodezyjnym opracowanie projektu budowlanego w oparciu o pomiary sytuacyjne. Tyczymy sieci uzbrojenia terenu, przyłącza mediów, budynki jednorodzinne i wszelkiego rodzaju inne obiekty budowlane. Zakładamy reper roboczy na potrzeby budowlane.

Skaning laserowy 3D

Oferujemy usługę skaningu laserowego 3D metodą TLS. Jest to metoda statycznego skanowania naziemnego obiektów inżynierskich i topograficznych. Pozwala uzyskać tzw. chmurę punktów o znanych współrzędnych XYZ. Dokładność otrzymanych współrzędnych to 6mm/50m. Otrzymane dane nadają się wprost do obróbki za pomocą oprogramowania typu CAD.

Pomiary powykonawcze budynków i budowli

Aby uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego konieczne jest załączenie do wniosku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Wznowienia znaków granicznych

…procedura wznowienia granic jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy na gruncie zostały zniszczone uprzednio zastabilizowane znaki graniczne…

Podział ewidencyjny nazywany również geodezyjnym

Podział ewidencyjny to zmiana struktury parceli lub parcel wchodzących w skład nieruchomości w skutek czego zmienia się numeracja działek ewidencyjnych oraz powstaje nowy przebieg linii granicznych.

Rozgraniczenia nieruchomości

Podstawowym warunkiem wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego jest brak dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pozwalającej na zdefiniowanie granic nieruchomości.

Ustalenie granic działki

Tryb ustalenia granic jest opisany przez § 37 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który mówi, że …

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Stan prawny nieruchomości jest ściśle powiązany z prawami rzeczowymi do nieruchomości, przede wszystkim z prawem własności oraz z prawem użytkowania wieczystego na mocy którego użytkownik wieczysty rozporządza nieruchomością jak właściciel.

Mapy do celów prawnych

Wykonujemy czynności związane z oznaczeniem: ograniczonych praw rzeczowych w tym służebności gruntowych na nieruchomości, podziałów do korzystania (quo ad usum ).