Wznowienia znaków granicznych

Zgodnie z art. 39 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego przesunięte, zniszczone lub uszkodzone znaki graniczne, które zostały uprzednio ustalone w skutek wykonanych czynności geodezyjnych i istnieją dokumenty pozwalające na zdefiniowanie ich pierwotnego położenia, mogą być wznowione z pominięciem czynności ustalenia granic nieruchomości lub rozgraniczenia. W świetle powyższego, procedura wznowienia granic jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy na gruncie zostały zniszczone uprzednio zastabilizowane znaki graniczne, natomiast punkty graniczne zostają niezmienne. Należy tutaj zwrócić uwagę na art. 38 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, który mówi, że właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami są obowiązane do ochrony znaków granicznych. Kodeks Karny w art.277 Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”