Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych stanowi podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne wymagane na potrzeby projektu budowlanego.

Rozpoczęcie prac budowlanych wymaga wcześniejszego skompletowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej oraz pozwoleń budowlanych. Jednym z pierwszych etapów każdej inwestycji jest opracowanie mapy do celów projektowych. Jest ona niezbędna, aby wykonać projekt zagospodarowania terenu. Każda mapa do celów projektowych powinna bazować na mapie zasadniczej, stanowiąc jej uzupełnienie o dodatkowe elementy geodezyjne. Zawiera ona między innymi:

  • linie rozgraniczające z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu,
  • ukształtowanie terenu
  • usytuowanie zieleni,
  • umiejscowienie obiektów,
  • przebieg infrastruktury podziemnej,
  • pozostałe elementy, które mają wpływ na opracowanie projektu budowy.

Swoim zasięgiem mapy do celów projektowych obejmują cały teren, na którym ma być realizowana inwestycja, oraz otaczający teren sąsiedni w pasie co najmniej 30 m aby można było w razie konieczności wydzielić strefy ochronne i linie przebiegu podziemnych instalacji.

mapa do celów projektowych     mapa do celów projektowych Katowice

Mapa zawiera obligatoryjne treści mapy zasadniczej zawarte w bazach danych: Ewidencji Gruntów i Budynków; Bazie Danych Obiektów Topograficznych; Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu; Państwowy Rejestr Granic; Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych; Bazę Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych. Dodatkowo mapa do celów projektowych uzupełniana jest o lokalne informacje dotyczące rzeźby terenu, uzgodnione projektowane sieci uzbrojenia terenu. W przypadku opracowania jednostkowego możliwe jest umieszczanie treści fakultatywnych, ułatwiających sporządzanie projektu zagospodarowania działki. Obecnie każde opracowanie sporządzamy w formie cyfrowej i papierowej. Skala opracowania to 1:500, wyjątek stanowią opracowania w skali 1:1000 na potrzeby inwestycji liniowych. Mamy w zwyczaju weryfikować stan prawny nieruchomości, na której inwestor zamierza wznosić budynek. Sprawdzamy przebieg granic, służebności gruntowe i poprawność danych w Ewidencji Gruntów i Budynków. Swoją działalnością obejmujemy miasto Katowice i jego okolice. Tu również znajduje się siedziba naszej firmy, w której zajmujemy się obsługą klientów.

   mapa do celów projektowych      mapy do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych opracowywana jest w kilku etapach. Geodeta posiadający właściwe uprawnienia zawodowe musi znać dane dotyczące działki, w tym między innymi numer, miejsce położenia oraz obręb ewidencyjny. Później wykonane pomiary aktualizacyjne w terenie porównuje z danymi z mapy zasadniczej. Jeżeli są one od siebie różne, geodeta nanosi zmiany, dodając nowe lub wykreślając nieistniejące elementy. Dopiero tak przygotowana mapa geodezyjna może posłużyć do celów projektowych.