Geodezja – informacje

Firma świadczy kompleksowe usługi geodezyjne. Przyjmując zlecone zadanie do wykonania, bierzemy na siebie wszystkie czynności. Działając na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy właściciela lub inwestora przed organami administracji samorządowej, państwowej oraz przed pozostałymi instytucjami w celu wyręczenia właściciela w nierzadko trudnych czynnościach mających doprowadzić do zamierzonego celu

  • Podział nieruchomości:

Podział nieruchomości nie ma swojej definicji ustawowej, jednak jest ona możliwa do ustalenia dzięki aktom prawnym, które ustalają zasady dla tworzenia nowych nieruchomości. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm. ) określa normatywne ramy dla działań podejmowanych w stosunku do nieruchomości w świetle posiadanego do niej prawa własności lub użytkowania wieczystego. Sankcjonuje również czynności wykonywane
w stosunku do ww. praw przysługujących do nieruchomości.

Dzięki przepisowi ujętemu w art. 46 Kodeksu Cywilnego wiadomo, że nieruchomość to część powierzchni stanowiąca odrębny przedmiot własności. W związku z powyższym w ujęciu cywilno prawnym istnienie nieruchomości jest determinowane przez przysługujące do wyodrębnionej powierzchni prawo własności. Dlatego na skutek wskazania czy przysługuje określonemu podmiotowi do części powierzchni ziemskiej prawo własności, jest równoznaczne z wyodrębnieniem z otoczenia nowej nieruchomości. Może pojawić się pytanie czy owo wskazanie prawa własności musi się odnosić do oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działki gruntu, czy do części ułamkowej prawa własności do nieruchomości.

Ogół czynności prowadzących do powstania nowych nieruchomości na skutek podziału praw przysługujących określonemu podmiotowi do określonej nieruchomości nosi w doktrynie miano podziału prawnego. Wynikiem takiego podziału jest parcelacja nieruchomości według części praw przysługujących większej ilości podmiotów. Nieruchomość musi być wyodrębniona z obszaru powierzchni ziemskiej, a więc musi mieć określone granice prawne. Czyli granice w obrębie których właściciel wykonuje przysługujące mu prawo własności określone w art. 140 Kodeksu Cywilnego. Granice prawne są opisywane za pomocą narzędzi przewidzianych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. Do wskazania części powierzchni ziemskiej stanowiącej nieruchomość stosuje się granice ewidencyjne. Często zdarza się, że prawo własności nabyte w sposób pierwotny przez zasiedzenie w dobrej lub złej wierze nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi. Zachodzi w takim przypadku konieczności skorygowania stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków do stanu faktycznego na gruncie. Powierzchnia ziemska ograniczona granicami ewidencyjnymi to działka ewidencyjna zdefiniowana w  § 9 ust.1 rozporządzenia ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa  z 29.03.2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 nr 38 poz. 454) jako ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Zatem nieruchomość może składać się z większej ilości działek jeżeli działki te są przedmiotem prawa własności tego samego podmiotu.

Jednak z chwilą gdy przysługujące określonemu podmiotowi prawo własności do nieruchomości zostanie udostępnione innym podmiotom, w wyniku czego  obok dotychczasowego właściciela pojawią się inni właściciele, mający na wyłączną własność ewidencyjnie wyodrębnione części (działki gruntu) z dotychczasowej nieruchomości, części te (działki gruntu) będą nowymi nieruchomościami. [3]. Powstanie nowych nieruchomości wiąże się  z podzieleniem prawa własności do nieruchomości na inne podmioty oraz podzielenie przedmiotu tego prawa własności.

Podział prawny (cywilny) nieruchomości to zatem działania zmierzające do podmiotowej zmiany prawa własności w odniesieniu przynajmniej do wyodrębnionej ewidencyjnie części dotychczasowej nieruchomości [3]. Podział prawny implikuje zmianami struktury własnościowej nieruchomości, jest wynikiem czynności o charakterze cywilno-prawnym tj. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany itp., oraz stanów wynikających z mocy prawa, tj. przez zasiedzenie, nabycie prawa własności z mocy prawa np. nabycie części nieruchomości z mocy art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 nr 133 poz. 872). Również prawomocne postanowienia sądu w sprawach cywilnych mogą wpływać na strukturę własnościową nieruchomości.