Rozgraniczenia nieruchomości

Podstawowym warunkiem wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego jest brak dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pozwalającej na zdefiniowanie granic nieruchomości.

Kolejna przesłanką może być brak spójności ww. dokumentacji lub zawarte w niej błędy w skutek czego nie ma możliwości jednoznacznego zdefiniowania granic nieruchomości. Postępowanie rozgraniczeniowe może być wszczęte z urzędu lub na wniosek właściciela. Jest to szereg czynności, między innymi określenie położenia punktów granicznych i łączących je linii granicznych oraz sporządzenie stosownej dokumentacji. Rozgraniczenie to procedura ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami czyli terenami o ustalonym tytule prawnym w rozumieniu art. 46 par 1 Kodeksu Cywilnego. Również w przypadku gdy tereny otaczające nieruchomość są terenami o nieustalonym tytule prawnym rozgraniczenie jest możliwe. W takim przypadku rozgraniczenie prowadzi do wyodrębnienia terenu będącego czyjąś własnością z otoczenia. Możliwe jest, również dokonanie rozgraniczenia nieruchomości należących do tego samego podmiotu prawa własności, jednak warunkiem koniecznym jest prowadzenie osobnych ksiąg wieczystych dla rozgraniczanych nieruchomości. Rozgraniczenie jest złożonym postępowaniem, którego czynności formalno-prawne jak również techniczne są ściśle opisane w prawie. Ramy prawne określa w rozdziale 6 Prawa Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Rozgraniczenie dokonuje się w pierwszej kolejności w trybie administracyjnym przez wydanie Decyzji Administracyjnej o rozgraniczeniu lub na podstawie zawarcia przed geodetą aktu ugody, który ma moc postanowienia Sądu. Jeżeli do powyższego nie dojdzie lub w ciągu 14 dni jedna ze stron zażąda rozpatrzenia sprawy przez Sąd, pomimo wydania Decyzji administracyjnej, sprawę rozpatruje Sąd Cywilny właściwy miejscowo.